577 602 444

Regulamin

Regulamin 

 

  1. Portal Centrum Pomocy Windykowanym, dostępny pod adresem www.centrumpomocywindykowanym.pl jest serwisem internetowym, którego obsługę prawną zapewnia adwokat Damian Foszcz, prowadzący Kancelarię Adwokacką pod nazwą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Foszcz, siedziba: ul. Rynek 39/40 lok. 316, 50-102 Wrocław, NIP: 8842531883, REGON: 361991028 (w dalszej części Regulaminu „Kancelaria Adwokacka”). Powyższe dane można zweryfikować w Rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępnej również na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl oraz w Rejestrze REGON dostępnym również na stronie internetowej https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl. Kancelaria Adwokacka posiada ubezpieczenie OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) na kwotę 100.000,00 EURO oraz 250.000,00 EURO (suma dodatkowa na wszystkich adwokatów) – więcej informacji na temat ubezpieczenia OC dostępne na stronie internetowej http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/obowiazkowe-oc-adwokatow-wiecej-niz-sie-wydaje/. Uprawnienia adwokata można sprawdzić na w Krajowym Rejestrze adwokatów i aplikantów adwokackich dostępnym również na stronie internetowej www.rejestradwokatow.pl
  2. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w pomocy osobom windykowanym (w tym pozwanym lub egzekwowanym komorniczo) przez jakikolwiek z wielu istniejących Funduszy Sekurytyzacyjnych.
  3. Kancelaria Adwokacka posiada „Program bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata”. Przez pojęcie „bezpłatna analiza” należy rozumieć analizę sprawy pod kątem tego czy dana sprawa kwalifikuje się do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, Kancelaria Adwokacka nie udziela informacji o przyczynach, dla których dana sprawa nie zakwalifikowała się do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata. Kancelaria Adwokacka może przyjąć sprawę do prowadzenia lub sprawy nie przyjąć – według własnego uznania. Kryteria przyjmowania spraw do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata stanowią również tajemnicę przedsiębiorstwa. Do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata, nie kwalifikują także sprawy sądowe, w których „należność główna” jest poniżej 500 złotych oraz sprawy egzekucyjne (komornicze), w których „należność główna” jest poniżej 1500 złotych. W razie przyjęcia sprawy przez Kancelarię Adwokacką do prowadzenia, Kancelarii Adwokackiej przysługują zasądzone lub przyznane od przeciwnika w sprawie (powoda,wierzyciela) koszty procesu (lub egzekucji), w tym koszty zastępstwa procesowego na każdym etapie sprawy, które to wszelkie koszty będzie musiał pokryć przeciwnik, który złożył (założył) sprawę (czyli powód lub wierzyciel – np. Fundusz Sekurytyzacyjny) a nie osoba, która zgłosiła się do Kancelarii Adwokackiej.
  4. Kontakt na numer telefonu 577602444 (infolinia), napisanie wiadomości na kontakt@centrumpomocywindykowanym.pl oraz udzielenie upoważnienia lub pełnomocnictwa Kancelarii Adwokackiej jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.